Zasady odwiedzin pacjentów

Zasady odwiedzin pacjentów

 1. W związku z możliwościami organizacyjnymi oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów wprowadza się następujące godziny odwiedzin pacjentów1:

w dni powszednie          -              w godz. od 14.00 do 18.00

w soboty, niedziele,                       w godz. od 10.00 do 12.00

dni świąteczne                -             i od 15.00 do 17.00

 1. Odwiedziny odbywają się z zachowaniem następujących zasad:
  1. osoba z objawami infekcji dróg oddechowych nie powinna odwiedzać hospitalizowanego pacjenta;
  2. osoba odwiedzająca stosuje się do zaleceń personelu Szpitala;
 2. Chorych mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci będące pod opieką osoby dorosłej.
 3. Na prośbę pacjenta Kierownik Oddziału wyraża zgodę na udział krewnych lub opiekunów w opiece pielęgnacyjnej nad chorym.
 4. Nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętych chorobą zakaźną oraz osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 5. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
 • pozostawienia w szatni wierzchnich okryć,
 • zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu ,
 • podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego
 • poszanowania mienia szpitala
 • zachowania czystości i porządku.
 1. Osobom odwiedzającym zabrania się:
 • dostarczania chorym napojów alkoholowych
 • przynoszenia kwiatów
 • wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika
 • przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym
 • chodzenie po salach, innych , niż ta na której znajduje się odwiedzany pacjent
 • filmować, fotografować osoby przebywające na oddziale.
 1. Wizyty na oddziale: przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, innych osób publicznych i innych – po wcześniejszej zgodzie Dyrektora Szpitala, w terminie
  i miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Oddziału.
 2. Osoby odwiedzjące nie stosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu szpitala nie będą wpuszczane na teren szpitala, bądź mogą być wydalone.
 3. W przypadku pacjentów wymagających intensywnej terapii –rodzina może odwiedzać chorego w godz. 13.00 – 17.00.
 4. Regulamin zezwala w przypadku hospitalizacji pacjentów małoletnich i niepełnosprawnych na całodobową opiekę nad pacjentem przez jednego z rodziców lub opiekunów.
 5. Za zgodą personelu oddziału (lekarz, pielęgniarka) zasady i godziny odwiedzin mogą ulec zmianie.

1Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Metadane

Data publikacji : 11.09.2023 21:00
Data modyfikacji : 24.10.2023 21:37
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP BIP
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kalbarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kalbarczyk

Opcje strony

do góry