Wnioski i skargi

Wnioski, skargi i interwencje

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Szpitala lub osoby upoważnione przez Dyrektora Szpitala.

Skargi i wnioski pisemne można składać:

 • osobiście w Kancelarii Szpitala (budynek C),
 • listownie na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP,
  ul. ks. Stanisława Konarskiego 13,
  05-400 Otwock
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@spskgruca.pl

Skargi i wnioski ustne, związane z działalnością danych komórek organizacyjnych (np. oddziału szpitalnego, przychodni, zakładu), w tym z udzielanymi w komórkach świadczeniami zdrowotnymi można złożyć:

 • u kierownika/koordynatora danej komórki organizacyjnej
  lub
 • u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:

Katarzyna Grott

Tel.: (22) 779-40-31 wew. 532

E-mail: prawa.pacjenta@spskgruca.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów dostępny jest dla pacjentów oraz ich rodzin w każdą środę w godzinach 11.00 - 13.00 w Centrum Rehabilitacji, pokój 415 (gabinet psychologa), II piętro.

Skarga lub wniosek powinny zawierać następujące informacje:

 • dane osoby skarżącej (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i/lub adres e-mail),
 • opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu innej osoby konieczne jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu osoby skarżącej.

Skargi i wnioski niezawierające powyższych danych pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.


Zespół ds. Etyki

Zespół do spraw etyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP, działa w oparciu o Zarządzenie wewnętrzne nr 29/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. etyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP. 

Skład Zespółu:

 1. lek. Paweł Sztwiertnia  – Przewodniczący
 2. ks. Benedykt Kulwicki
 3. lek. Barbara Latocha-Walencka
 4. mgr Aneta Okoń
 5. radca prawny Tomasz Majewski
 6. mgr Katarzyna Grott
 7. mgr Monika Błaszczak – Sekretarz

Do zadań Zespołu należy:

 1. pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych personelu i pacjentów szpitala w relacji: personel SPSK — pacjent, pacjent — personel SPSK oraz relacji pomiędzy pracownikami,
 2. upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w środowisku pracy i w opiece zdrowotnej,
 3. udzielanie pomocy pracownikom SPSK, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych,
 4. przedkładanie Dyrektorowi SPSK im. prof. A. Grucy CMKP analiz problemów etycznych występujących w szpitalu – na podstawie rozpoznawanych wniosków.  

Tematyka posiedzenia Zespołu oraz opinie wydawane w sprawach jednostkowych są tajne.

Członkowie Zespołu zachowują w tajemnicy wszelkie informacje i dane, z którymi zapoznali się w trakcie prac Zespołu.

Opinia Zespołu podawana jest jedynie do wiadomości zainteresowanych osób, a ewentualne dalsze działania Zespołu podejmowane w związku ze złożonym wnioskiem odbywają się z zachowaniem ochrony danych osobowych wnioskodawcy. 

Tryb przyjmowania wniosków:

1. Zespół przyjmuje do rozpoznania wnioski złożone w następujący sposób:

1) pisemnie członkowi Zespołu

2) pisemnie przez kancelarię szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu

2. Zespół nie przyjmuje do rozpoznania zgłoszeń anonimowych.  

Metadane

Data publikacji : 26.10.2023 08:00
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP BIP
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kalbarczyk

Opcje strony

do góry