Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej - informacje dotyczące postępowania

 1. Prawo do dostępu do informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Szpitala następuje poprzez:
  1. zamieszczanie informacji w BIP,
  2. udzielanie informacji na wniosek, z tym że informacja, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 2. Zakres przedmiotowy i rodzaje informacji publicznej podlegającej udostępnieniu określa w szczególności art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429).
 3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:
  1. na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  2. na podstawie przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
  3. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być zgłoszony ustnie lub pisemnie – w postaci elektronicznej (sekretariat@spskgruca.pl) lub papierowej.
 2. Informacja publiczna udostępniana jest wnioskodawcy w sposób wskazany przez wnioskodawcę.
 3. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt 3.
 4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 2 powyżej, wnioskodawca powiadamiany jest o tym fakcie i powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację publiczną.
 5. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem wskazując, w jaki sposób, w jakiej formie lub po wykazaniu jakich przesłanek informacja może być udostępniona.
 6. Jeżeli zakres wnioskowanej informacji obejmuje informację przetworzoną, wnioskodawca zobowiązany jest wykazać na wezwanie, szczególny interes społeczny w jej udostępnieniu.

Metadane

Data publikacji : 24.05.2023 19:00
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP BIP
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet

Opcje strony

do góry